„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU” 
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
- Rozporządzenie MEN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270 ze zm.).
- Statut Przedszkola Nr 34 w Gdańsku.
 
MISJA PRZEDSZKOLA  
Nasze przedszkole:

- stwarza dzieciom warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia ich potrzeb i aspiracji,

- pomaga osiągnąć gotowość szkolną,

- akceptuje każde dziecko takim jakie jest, szanuje jego godność osobistą, stoi na straży praw dziecka, buduje jego system wartości i kształtuje tożsamość,

- stosuje aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym,

- rozwija umiejętności dzieci, wyzwala ich samodzielność i aktywność,

- zapewnia wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci, rozbudza ich inwencję twórczą,

- ma bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka,

- zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- ma bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,

- zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz atmosferę zrozumienia i życzliwości,

- szanuje decyzje dzieci przy dokonywaniu wyborów,

- uczy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji,

- aktywnie wspiera rodzinę w procesie wychowania, stara się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka,

- jest otwarte na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym,

- angażuje się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

 
WIZJA PRZEDSZKOLA

- przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom oraz pracownikom,

- tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowo-zdrowotnej,

- absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, utrzymujemy kontakt ze szkołą dziecka i  śledzimy jego dalsze losy,

- modyfikujemy stosowane programy i tworzymy programy autorskie,

- zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są dostosowane do możliwościi potrzeb dzieci,

- przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania,

- rodzice aktywnie uczestniczą w realizacji wszelkich inicjatyw podejmowanych wspólnie z organami przedszkola,

- nieustannie doskonalimy bazę dydaktyczną,

- dzięki skutecznej promocji i działaniom wychowawczo-dydaktycznym, nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.
 

W codziennej pracy kierujemy się zasadami zapewniającymi podmiotowe i indywidualne traktowanie dzieci :

- zasadą indywidualizacji,

- zasadą samodzielności,

- zasadą aktywności,

- zasadą swobody działania,

- zasadą integracji,

- zasadą zaspokajanie potrzeb dziecka,

- zasadą organizowania życia społecznego.
 

 PRIORYTETY

- zapewniamy dziecku bezpieczeństwo i poczucie akceptacji,

- wspieramy rozwój psychomotoryczny poprzez metody aktywizujące,

- propagujemy zdrowy styl życia,

- tworzymy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności,

- wykorzystujemy różnorodne formy i metody pracy do wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego,

- tworzymy warunki pozwalające kształtować u dzieci poczucie przynależności narodowej.