„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU ...” 

 

MISJA PRZEDSZKOLA 
Nasze przedszkole:

- stwarza dzieciom warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia ich potrzeb i aspiracji,
- pomaga osiągnąć gotowość szkolną,
- akceptuje każde dziecko takim jakie jest, szanuje jego godność osobistą, stoi na straży praw dziecka, buduje jego system wartości i kształtuje tożsamość,
- stosuje aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym,
- rozwija umiejętności dzieci, wyzwala ich samodzielność i aktywność,
- zapewnia wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dzieci, rozbudza ich inwencję twórczą,
- ma bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka,
- zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- ma bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną,
- zapewnia dzieciom bezpieczeństwo oraz atmosferę zrozumienia i życzliwości,
- szanuje decyzje dzieci przy dokonywaniu wyborów,
- uczy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji,
- aktywnie wspiera rodzinę w procesie wychowania, stara się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka,
- jest otwarte na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym,
- angażuje się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

 
WIZJA PRZEDSZKOLA

- przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom oraz pracownikom,
- tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowo-zdrowotnej,
- propagujemy zdrowy styl życia,
- absolwenci naszego przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, utrzymujemy kontakt ze szkołą dziecka i śledzimy jego dalsze losy,
- modyfikujemy stosowane programy i tworzymy programy autorskie,
- zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci,
- przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania,
- rodzice aktywnie uczestniczą w realizacji wszelkich inicjatyw podejmowanych wspólnie z organami przedszkola,
- nieustannie doskonalimy bazę dydaktyczną,
- dzięki skutecznej promocji i działaniom wychowawczo-dydaktycznym, nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.

 

W codziennej pracy kierujemy się zasadami:

- indywidualizacji,
- samodzielności,
- aktywności,
- swobody działania,
- integracji,
- zaspokajania potrzeb dziecka,
- organizowania życia społecznego.


ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA

- jest radosny, samodzielny, pełen wiary i optymizmu, otwarty na otaczający go świat,
- posiada umiejętności i wiadomości gwarantujące mu sukces w nauce szkolnej,
- potrafi współdziałać w zespole, rozwiązywać sytuacje trudne na zasadzie kompromisu,
- jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
- ma poczucie własnej wartości,
- potrafi wykorzystać swoje mocne strony,
- bez obaw prezentuje swoje umiejętności,
- potrafi dbać o swoje zdrowie oraz otaczającą go przyrodę,
- pamięta o swoich prawach i respektuje prawa innych ludzi,
- zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu,
- ma potrzebę szanowania przyrody i środowiska,
- nie obawia się chwalić swoimi pomysłami, osiągnieciami, sukcesami,
- wykazuję inicjatywę w działaniu,
- potrafi wyrażać swoje uczucia.


PRIORYTETY

- zapewniamy dziecku bezpieczeństwo i poczucie akceptacji,
- wspieramy rozwój psychomotoryczny poprzez metody aktywizujące,
- propagujemy zdrowy styl życia,
- tworzymy warunki do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności,
- wykorzystujemy różnorodne formy i metody pracy do wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego,
- tworzymy warunki pozwalające kształtować u dzieci poczucie przynależności narodowej,
- modernizujemy bazę lokalową, dydaktyczną i multimedialną.