Proponujemy różnorodne formy aktywności dzieci oraz stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka.
 
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na:

- Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN;

- programach wychowania przedszkolnego, zgodnych z podstawą programową, wybranych przez nauczycielki poszczególnych grup;

- programie "Dziecięca matematyka" autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;

- "Programie adaptacji" autorstwa I. Grabowskiej;

- programie "Mój region-Pomorze" autorstwa I. Grabowskiej;

- projekcie edukacyjnym z zakresu twórczości M. Konopnickiej "Bliżej naszej patronki" autorstwa M. Stelmaczonek.

Przedszkole nasze wyróżnia się troskliwą opieką, rodzinną atmosferą, uczeniem i wychowaniem dzieci w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Dowodem na to jest uzyskanie Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji w zakresie standardu „Atmosfera przedszkola prowadzi do dobrych relacji w środowisku przedszkolnym”.
 
Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo stosując w pracy z nim różnorodne metody stymulujące wszechstronny rozwój. Dzieciom nowoprzyjętym zapewniamy okres adaptacyjny.
 
Zajęcia edukacyjne, w jakich uczestniczą dzieci spełniają ich oraz rodziców oczekiwania, a także zapewniają im indywidualny tok rozwoju. W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka organizujemy codzienny pobyt na powietrzu – zabawy ruchowe na sprzęcie rekreacyjno-sportowym, spacery, wycieczki.
 
W okresie wiosenno-letnim działania edukacyjne są w miarę możliwości prowadzone w ogrodzie przedszkolnym.
 
Współpracujemy także ze specjalistami (logopeda, psycholog, pedagog), którzy wspomagają nas w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.
 
Efektem naszej pracy są liczne sukcesy i osiągnięcia dzieci, a także absolwentów naszego przedszkola w organizowanych przeglądach teatrzyków, konkursach, spartakiadach sportowych, itp. Niemałe znaczenie dla  przedszkola ma również promowanie placówki w środkach masowego przekazu: TV Gdańsk i  prasie lokalnej.